false friends - B

last refreshed 10/16/2013 01:17:57 PM
in English in Serbian similar to which means
badge značka bedž lapel pin
bagatelle vrsta muzičkog komada; bezvredna sitnica bagatela bargain priced
balance saldo balans equilibrium
band orkestar banda gang
barracks kasarna baraka cheap wooden building
basin umivaonik, lavor bazen swimming pool
bensene benzen benzin gasoline
billion milijarda bilion trillion
black Friday crni petak, dan kad američkim trgovcima saldo najzad prelazi iz negativnog u pozitivno crni petak black Friday, the day when your luck runs out, the day when you're doomed.
blame (v) okriviti blamirati embarrass
boiler kotao (centralno grejanje) bojler water heater
box kutija boks (200 cig.) carton
buffet švedski sto bife pub
builder graditelj, zidar bilder body builder
bullion čisto zlato buljon soup or stew based mostly on meat; stock