Engleskom ponestaje reči - C

osveženo dne 31-III-2019 12:07:33
Reč znači i
cabin kabina
koliba
calf tele
potkolenica
call poziv
zov
obaveza
poseta
potreba
viknuti
pozvati
prezivati
nazvati
dozvati
sazvati
zakazati
zvati
navratiti
naići
svraćanje
odluka
camp logor
tabor
kamp
logorovati
ulogoriti se
camper kamp prikolica
kamper
logoraš
can limenka
zadnjica
klonjara
zahod
bajbok
kanister
bunkerisati
canadian kanadski
Kanađanin
cane štap (za hodanje)
trska
išibati
canteen čutura
kantina
menza
cape rt
ogrtač
capital kapital
prestonica
veliko slovo
capitalize pisati velikim slovima
pisati velikim početnim slovima
kapitalisati
ušićariti
caravan karavan
kombi (skr. van)
kamp prikolica
card karta
kartica
legitimisati
karton
dopisnica
razglednica
češljati (pamuk, vuna)
vizitka
čestitka
jelovnik
vinska karta
cardboard karton
karta-ploča
carnation karanfil
roze (boje karanfila, svetlocrvena)
boja mesa
boje mesa (kao "koje je boje")
cartoon crtać
karikatura
case slučaj
sanduk
kućište
futrola
vitrina
padež
ragastov
presvlaka
cast raspodela uloga
gips
kalup
odlivak
bacanje (kocki)
zabacivanje (udice)
cataract slapovi
mrena (na oku)
catch uhvatiti
(su)stići
ulov
uloviti
klopka
zaraziti se
prigrliti
privući
zakačiti (se)
zakačaljka
kopča
zapaliti se
ukopčati (smisao)
suzdržati se
dokačiti
čuti (razgovetno)
zavrzlama
lovina
zahvatiti
obuzeti
primiti se (biljke)
cement cement
beton
zalepiti
lepak
center of gravity težište
središte gravitacije
chairman predsedavajući
stolica-čovek
chairwoman predsedavajuća
stolica-žena
change promena
kusur
sitniš
preobuka
change promeniti (se)
presvući se
zameniti
prepoviti
pretvoriti (se)
preobraziti (se)
prepraviti
chapter poglavlje
podružnica, mesni ogranak
sabor, skupština
brojka na časovniku
loža (masonska)
character karakter
lik
slovo
charge štićenik
juriš
punjenje
optužba
charge jurišati
(na)puniti
optužiti
zadužiti (nekog)
cheap jeftin
škrt
petparački
cheat prevariti
podvaliti
varati
check ček
proveriti
provera
ispitati
obuzdati
zastati
štriklirati
zauzdati
štimati
slagati se (sa uzorkom)
predati (na čuvanje, da se preveze - prtljag, garderobu)
odustati (od potere)
popuniti kvadratić
odustati od klađenja
šah (u šahu)
ispisati ček
zaustaviti, obustaviti
ispucati (napraviti sitne pukotine)
naprsnuti (samo površinski)
povući pare ispisivanjem čeka
ceh (kafanski račun)
zastoj
dodatni dokaz
pepito (dezen)
žeton
checking provera
rad sa tekućim računom
cherry trešnja
višnja
chest kovčeg
grudni koš
chicken pile
ptiče
piletina
kokoš
živinsko
ucvikati
pileći
kukavica (ne ptica)
riba (žargon)
chief poglavica
šef
china Kina
porcelan
chip iver
žeton
čip (elektronika)
čips (od krompira i sličnog)
odlomiti (parče)
chord akord
tetiva (geom.)
(od)svirati akord(e)
harmonizovati (muz.)
claim polagati pravo (na)
tvrditi
zahtevati
doći po
odneti
zahtev za isplatu
tražiti pravo (na)
class klasa
školski čas
razred
stil (imati)
odeljenje (u školi)
clear jasan
čist
obrisati
razjasniti
biti iznad/pored/odmaknut ("clearing the ice by barely two inches")
proziran
rasprodati
odobriti
clearance čistina
raščišćavanje
rasprodaja (do zidova)
visina prolaza, dozvoljena visina
razmak
odobrenje
cleats kramponi
kopačke
clerical sveštenički
kancelarijski (posao)
clerk ćata
prodavac
climb down sići
popeti se dole
clip brzina (vožnje)
isecati
isečak
opseći
seći (nokte)
video snimak
štipaljka
spajalica
stezaljka
šnala
okvir za municiju
clipboard stevka
štipaljka-ploča
close (one's) eyes zažmuriti
zatvoriti (čije) oči
clothes peg odeća čivija
štipaljka
club palica
klub
umlatiti
pijančiti od kafane do kafane
coat kaput
premaz
cold hladnoća
prehlada
hladan
hladno mu je
collection zbornik
zahtev za naplatu
okupljanje
zbirka
collector sakupljač
inkasant
poreznik
colon debelo crevo
dvotačka
color boja
raznovrsnost
bojadisati
obojiti
uticati na
ofarbati
colors boje
zastava
come prići
stići (do)
doći
naići
dostići (stanje)
dospeti (do, u)
isporučivati se (u pet boja, u tri pakovanja)
poticati (iz)
biti na redu, sledeći
prevaliti
ispasti (od)
svršiti (orgazam)
come down sići
svoditi se na
padati (kiša itd)
razboleti se (od)
sručiti se (na)
come on ajde
naići
comic komičar
strip
karikatura
commercial reklama
trgovinski
poslovni
commissary kantina (u kasarni, rudniku, fabrici)
menza (voj.)
komesar
intendant
biskupov predstavnik
commission odbor
činjenje
zakup oficirskog mesta
provizija
commit počiniti
obavezati se
odabrati stranu
poveriti (na čuvanje, staranje)
predati
izvršiti
strpati u ludnicu
company društvo
družina
četa
posada (brodska)
Služba (tj. Cija)
compass kompas
šestar
compound jedinjenje
grupa zgrada
concern koncern
zabrinutost
concrete (adj) konkretan
betonski
condition uslov
kondicija
stanje
usloviti
dovesti u stanje
uvežbati (nekog)
conductor provodnik
kondukter
dirigent
confuse zabuniti
pobrkati
confusing zbunjuje
zbunjujuće
brkanje
conservatory konzervatorijum
staklenik
consideration razmatranje
novčani iznos
zaključak
izlaganje
brižnost
uviđavnost
construction site gradilište
tvorba mesto
content sadržaj
sadržina
količina
zadovoljstvo
zadovoljan
saglasan
copy kopija
primerak (2 copies=original+ jedna kopija)
prepisati
primati (radio veza)
prepis
oponašati
reprodukovati
novinski tekst, zbirno
primati (komunikacije)
cord kanap
konopac
uže
128 kubnih stopa ogrevnog drveta
gajtan
somot (corduroy, skraćeno)
cork pluta
čep
corner ćošak
ugao
krivina (na drumu - "cut a corner" - "seći krivinu")
saterati u ćošak
cotton wool vata
pamuk vuna
count brojati
brojati se
ubrojati
ubrajati se
broj (izbrojano)
grof
brojanje
count on brojati (na - prste,naprimer)
računati (sa)
counter odvratiti
preduprediti
kontrirati
counter brojač
tezga
kontra
komoda
brojilo
protivudar
šalter
country zemlja
država
provincija
narodnjak
selo i sve ono što nije grad
country američki narodnjaci
država
provincija
provincijalan
selo (kao mesto, "in the country" - "na selu")
course tečaj
tok
putanja
sloj građe
igralište
kurs (geogr.)
posluženje (deo obroka)
rečni tok
court dvor
sud
cousin brat/sestra od strica, ujaka, tetke
bratanac/ica
nećak
nećaka
rođak
rođaka
sestrić/sestričina
cover poklopac
pokrivač
sviranje tuđe pesme
prikrivanje
korice
cover pokriti
prekriti
obraditi temu
proputovati
preduprediti
cover up zataškati
pokriti gore
covert tajni
skriven
krišom
gustiš
skrovište
paperje
cow krava
ženka govečeta (bilo kog - irvas, muflon, slon...)
prisiliti, prinuditi
crack napući
razbiti
pucketati
pući (npr bičem)
prepući
slomiti (se)
udariti (se o nešto)
razrešiti (problem, kriminalni slučaj...)
provaliti
pukotina
pucanj
cik (zore)
krek kokain
crack open odškrinuti
puknuti otvoriti
cream pavlaka
krem
krema
crop opseći
ošišati
podšišati
napasati
potkresati
bič (jahački)
crop usev
voljka (kod ptica)
prinos
letina
izrez (slike)
crossword puzzle krst reč zagonetka
ukrštenica
crowbar vrana šipka
pajser
crown teme
krunisati
vrh (planinski)
krošnja
krunica (zub)
kruna
vlada kraljevine
monarh
proglasiti prvaka
zveknuti po glavi
širiti se kroz krošnje (požar)
proturiti glavu (porođaj)
cry vikati
plakati
izvikivati
vapiti
cupboard orman
šolja ploča
custom običaj
carina
cut rez
odrezak
kroj
frizura
smanjenje
posekotina
tal, deo plena
urez
isecanje
sečenje (špila karata)
izostanak (sa nastave)
razrediti
sniženo (cene)
sniženje
prečica
izostanak (sa nečega)
neopravdan
snimak (na ploči ili drugom nosaču)
cut (gl.) seći
preseći (važi i za špil karata)
smanjiti
srezati
iseći
izbaciti
proseći
probiti
krojiti
iskrojiti
montirati (snimak)
snimiti (muziku za ploču)
rezati
žnjeti
šišati
podšišati
prekinuti, prestati
krstiti (piće vodom)
odseći
odrezati
oboriti (stablo)
kositi
skratiti
ugasiti (uređaj)
urezati
gravirati
skrenuti naglo