Engleskom ponestaje reči - M

osveženo dne 12-X-2017 18:14:50
Reč znači i
mad besan
sumanut
major major
student (nečeg kao glavnog)
oveći
povelik
glavni predmet
student kome je ~ glavni predmet
viši rang (takmičenja)
durski (muz.)
studirati kao glavni predmet
među vodećima
veći (deo nečeg)
većinski
punoletan
(onaj) stariji (od dva prezimenjaka u engleskim javnim školama)
majority većina
punoletstvo
majorstvo (tj kad se ima čin majora)
make izrada
konstruisati
kov
napraviti
naterati
navesti (na delanje)
pospremiti
proizvesti / proizvoditi
proizvodnja
proizvođač (tj čiji je model)
prozreti masku
sačiniti
skuvati
tip
ustanoviti
skrpiti
primorati
sklopiti
skrojiti
make a face praviti lice
bekeljiti se
kreveljiti se
make a motion predložiti (tokom postupka)
praviti pokret
make a point of ~ing namerno ~iti
praviti tačku od ~enja
make a stink burno reagovati
praviti smrad
make a wish poželeti
praviti želju
make an appointment napraviti jedno postavljenje
zakazati
make as if to ~ bajagi ~iti
praviti kao ako ~iti
make believe bajagi
praviti verovati
make clean počistiti
praviti čisto
make do with snaći se sa
praviti činiti sa
make for izazvati
praviti za
make fun ismevati
praviti zabavu
make good održati (obećanje)
praviti dobro
make happy slaviti
praviti srećno
usrećiti
make it preživeti
uspeti
proći (na ispitu)
stići
make sure proveriti da
napraviti sigurno
postarati se
make up sastaviti
uzvratiti
izmisliti
nadoknaditi
doterati
pomiriti se
našminkati
sačiniti
make up your mind odluči se
našminkaj svoj um :)
make waves talasati
praviti talase
makeup šminka
sastav
malicious pakostan
zloban
zlonameran
zlurad
manage upravljati
snaći se
manhole šaht
čovek-rupa
manifest tovarni list
manifest
popisati
manifestovati se
izrazit
manual ručni
priručnik
ručno (način rada kad se isključi automatika)
manufacturing order proizvodni nalog
radni nalog
proizvodnja reda (poretka)
redosled proizvodnje
marble mermer
kliker
march mart
marš
market tržište
pijaca
prodavati
izneti na tržište
match šibica
utakmica
duplikat
prilika (za brak)
meal obrok
krupica
mean imati na umu
imati smisao
osrednji
prosek
prosečan
srednji
zao
zloban
značiti
meatball ćufta
mesna lopta
medicine lek
medicina
mercury živa
merkur
mill mlin
$0.001
promil
mime pantomima
pantomimičar
mind imati nešto protiv
brinuti
paziti na
voditi računa o
imati nešto protiv
mind um
stav
mišljenje
sećanje
pamet
pažnja
naum
mine rudnik
mina
moje
mine vaditi rudu
minirati
minister ministar
ministrant
minor maloletan
niži (po činu)
omanji
lakši (prekršaj)
mol (muz)
snižen (ton, muz.)
mint nana, menta
kovnica
kao ispod čekića
minutes zapisnik
minuti
miss gospođica
promašaj
miss promašiti
nedostajati
miss out propustiti (priliku)
promašiti napolje
missing nedostaje
nestao
promašuje
model manekenka
maketa
matematička konstrukcija koja opisuje proces
prototip
tip proizvoda, različit od drugih proizvoda istog proizvođača
person posing to a painter or a photographer
modelovati
uobličiti
monday ponedeljak
u ponedeljak
money order uputnica
novac nalog
morning jutro
prepodne
mortar avan
malter
mina (bacačka)
omalterisati
mother of pearl sedef
majka biserova
mother-in-law svekrva
tašta
majka-u-zakonu
motherboard matična ploča
mama daska
mount planina (skr. od mountain)
jahaća životinja
uzjahati
montirati
mouthpiece pisak
usta-komad
predstavnik za medije
move kretati se
kretati se
mrdati
pokret
potez
selidba
seliti se
movement pokret
satni mehanizam