Ma sve to zvuči isto - A

osveženo dne 21-I-2011 14:14:39 14:14:39
izgovara se piše se znači
ajd I'd ja bih
eyed bacio oko na
ajdil I deal ja delim
ideal idealan
ajdl idle dokon
idol idol
idyll idila
ajl isle ostrvo
aisle prolaz između redova (stolica, sedišta u prevozu, gondola u samousluzi)
I'll ja ću
ajlet eyelet ušica igle, očica (u mreži)
islet ostrvce
ajsi I see vidim
icy leden
ajskrim ice cream sladoled (bukvalno: ledena pavlaka)
I scream ja vrištim
ajz eyes oči
-ize glagolski nastavak
alaud aloud naglas
allowed dozvoljeno, dozvolio
aloun a loan zajam
alone sam, nasamo
andu undo raščiniti, razvrgnuti
undue nepodoban, neodgovarajući (za datu priliku)
ark arc luk (deo kruga)
ark barka
aua our naš
hour sat, čas
avej away u dalj, daleko, odsutan
aweigh dignut (sidro)