Ma sve to zvuči isto - O

osveženo dne 12-I-2012 12:03:38 12:03:38
izgovara se piše se znači
ofl offal iznutrice
awful strašno, užasno, grozno
olredi all ready sav spreman
allready već
olso all so svi tako, sav tako
also takođe
olter altar oltar
alter izmeniti
or or ili
ore ruda
oar veslo
o'er onde, preko
oral aural slušni
oral usmeni
ou oh ah
owe dugovati
O slovo O, nula
oud ode oda
owed dugovao
ouversi:z oversees nadzire
overseas prekomorski