ostalo - I

osveženo dne 9-I-2015 20:40:45 20:40:45
Pišu ga kao oni izgovaraju mi izgovaramo
Ignacio ignasio, ignejšiou injasio
Imhotep ajmhotip imhotep
internationale interanašionali internacionala
Ivana ajvena ivana