Engleskom ponestaje reči - C

osveženo dne 20-VIII-2021 12:03:37
cabin
kabina
koliba
calf
tele
potkolenica
call
poziv
zov
obaveza
poseta
"doesn't make house calls" - ne ide po kućama
potreba
viknuti
pozvati
prezivati
nazvati
dozvati
sazvati
zakazati
zvati
navratiti
naići
come calling - navratiti
svraćanje
"port of call" - luka u koju brod svrati usput
odluka
"your call" - ti se pitaš, "not my call" - nije na meni da odlučim
proglasiti
rezultate brojanja glasova, naprimer, ili ishod drugog događaja sa neizvesnim krajem
camp
logor
tabor
kamp
logorovati
ulogoriti se
camper
kamp prikolica
kamper
logoraš
can
limenka
zadnjica
klonjara
zahod
bajbok
kanister
bunkerisati
canadian
kanadski
Kanađanin
cane
štap (za hodanje)
trska
išibati
canteen
čutura
kantina
menza
cape
rt
ogrtač
capital
kapital
prestonica
veliko slovo
capitalize
pisati velikim slovima
pisati velikim početnim slovima
kapitalisati
ušićariti
caravan
karavan
kombi (skr. van)
kamp prikolica
card
karta
kartica
legitimisati
karton
dopisnica
razglednica
češljati (pamuk, vuna)
vizitka
čestitka
jelovnik
vinska karta
cardboard
karton
karta-ploča
carnation
karanfil
roze (boje karanfila, svetlocrvena)
boja mesa
boje mesa (kao "koje je boje")
cartoon
crtać
karikatura
case
slučaj
sanduk
kućište
futrola
vitrina
padež
ragastov
presvlaka
cast
raspodela uloga
gips
kalup
odlivak
bacanje (kocki)
zabacivanje (udice)
cataract
slapovi
mrena (na oku)
catch
uhvatiti
(su)stići
ulov
uloviti
klopka
zaraziti se
prigrliti
privući
zakačiti (se)
zakačaljka
kopča
zapaliti se
ukopčati (smisao)
suzdržati se
dokačiti
čuti (razgovetno)
zavrzlama
lovina
zahvatiti
obuzeti
primiti se (biljke)
cement
cement
beton
zalepiti
lepak
center of gravity
težište
središte gravitacije
chairman
predsedavajući
stolica-čovek
chairwoman
predsedavajuća
stolica-žena
change
promena
kusur
sitniš
preobuka
smena (straže)
change
promeniti (se)
presvući se
zameniti
prepoviti
pretvoriti (se)
preobraziti (se)
prepraviti
smeniti (stražu)
chapter
poglavlje
podružnica, mesni ogranak
sabor, skupština
brojka na časovniku
loža (masonska)
character
karakter
lik
slovo
charge
štićenik
juriš
punjenje
optužba
charge
jurišati
(na)puniti
optužiti
zadužiti (nekog)
cheap
jeftin
škrt
petparački
cheat
prevariti
podvaliti
varati
check
ček
proveriti
provera
ispitati
obuzdati
zastati
štriklirati
zauzdati
štimati
slagati se (sa uzorkom)
predati (na čuvanje, da se preveze - prtljag, garderobu)
odustati (od potere)
popuniti kvadratić
odustati od klađenja
šah (u šahu)
ispisati ček
zaustaviti, obustaviti
ispucati (napraviti sitne pukotine)
naprsnuti (samo površinski)
povući pare ispisivanjem čeka
ceh (kafanski račun)
zastoj
dodatni dokaz
pepito (dezen)
žeton
checking
provera
rad sa tekućim računom
cherry
trešnja
višnja
chest
kovčeg
grudni koš
chicken
pile
ptiče
piletina
kokoš
živinsko
ucvikati
pileći
kukavica (ne ptica)
riba (žargon)
chief
poglavica
šef
china
Kina
porcelan
chip
iver
žeton
čip (elektronika)
čips (od krompira i sličnog)
odlomiti (parče)
chord
akord
tetiva (geom.)
(od)svirati akord(e)
harmonizovati (muz.)
claim
polagati pravo (na)
zemljište, nasleđe, zvanje
tvrditi
zahtevati
doći po
npr. izgubljenu stvar
odneti
npr poplava odnese živote
zahtev za isplatu
npr odštete od osiguranja
tražiti pravo (na)
npr korišćenje zajedničkog resursa (zemljišta, vode, nalazišta rude)
class
klasa
školski čas
razred
otmenost, stil (imati)
odeljenje (u školi)
predavanje
na kursu ili obuci
prisutni na času
predavač može da im se obrati tom rečju, ili da ih na kraju pusti, kaže "class dismissed"
clear
jasan
čist
obrisati
razjasniti
biti iznad/pored/odmaknut ("clearing the ice by barely two inches")
proziran
rasprodati
odobriti
clearance
čistina
raščišćavanje
rasprodaja (do zidova)
visina prolaza, dozvoljena visina
razmak
odobrenje
cleats
kramponi
kopačke
clerical
sveštenički
kancelarijski (posao)
clerk
ćata
prodavac
climb down
sići
popeti se dole
clip
brzina (vožnje)
isecati
isečak
opseći
seći (nokte)
video snimak
štipaljka
spajalica
stezaljka
šnala
okvir za municiju
clipboard
stevka
štipaljka-ploča
clock
časovnik
radno vreme
"I'm on the clock" - teče mi radno vreme. Važi i za vreme kad radi taksimetar ili drugi merač plaćenog vremena.
štoperica
meriti vreme
odatle i reč, od holandskog klok, zvono; u nemačkom glok
prijava/odjava na posao
"clock in" - ubaciti karticu pri dolasku, " out" pri odlasku.
merač
protoka, brzine ili drugog događaja u vremenu
šara na čarapi
iznad gležnja, sa strane
vesti šaru na čarapi
glava maslačka
kad ode u seme
ošamariti
(australijski i britanski žargon)
close (one's) eyes
zažmuriti
zatvoriti (čije) oči
clothes peg
odeća čivija
štipaljka
club
palica
klub
umlatiti
pijančiti od kafane do kafane
coal
ugalj
žeravica
ćumur
žar
ugljenisati
ugljeni
coat
kaput
premaz
cold
hladnoća
prehlada
hladan
hladno mu je
collection
zbornik
zahtev za naplatu
okupljanje
zbirka
collector
sakupljač
inkasant
poreznik
colon
debelo crevo
dvotačka
color
boja
raznovrsnost
bojadisati
obojiti
uticati na
ofarbati
colors
boje
zastava
combine
kombinovati
spojiti u jedno
npr političke frakcije, elemente u hem. jedinjenju, delove u veći uređaj
ujediniti
u novu celinu
udružiti
npr snage
kombinat
ili kartel, sindikat, blok
kombajn
žnjeti kombajnom
kombinacija
come
prići
stići (do)
doći
naići
dostići (stanje)
dospeti (do, u)
isporučivati se (u pet boja, u tri pakovanja)
poticati (iz)
biti na redu, sledeći
prevaliti
ispasti (od)
svršiti (orgazam)
come down
sići
svoditi se na
padati (kiša itd)
razboleti se (od)
sručiti se (na)
come on
ajde
naići
comic
komičar
strip
karikatura
commercial
reklama
trgovinski
poslovni
commissary
kantina (u kasarni, rudniku, fabrici)
menza (voj.)
komesar
intendant
biskupov predstavnik
commission
odbor
činjenje
zakup oficirskog mesta
provizija
commit
počiniti
obavezati se
odabrati stranu
poveriti (na čuvanje, staranje)
predati
izvršiti
strpati u ludnicu
company
društvo
družina
četa
posada (brodska)
Služba (tj. Cija)
compass
kompas
šestar
compound
jedinjenje
grupa zgrada
concern
koncern
zabrinutost
concrete (adj)
konkretan
betonski
condition
uslov
kondicija
stanje
usloviti
dovesti u stanje
uvežbati (nekog)
conductor
provodnik
kondukter
dirigent
confuse
zabuniti
pobrkati
confusing
zbunjuje
zbunjujuće
brkanje
brkajući
pobrkavši
conservatory
konzervatorijum
staklenik
consideration
razmatranje
novčani iznos
zaključak
izlaganje
brižnost
uviđavnost
construction site
gradilište
tvorba mesto
content
sadržaj
sadržina
količina
zadovoljstvo
zadovoljan
saglasan
contract
imati trudove
najmiti ubicu
obligacioni
pogoditi posao
skratiti
npr reč, izb'vanjem slogova
skupiti (se)
npr zenica, mišić
stupiti u
brak, sporazum, poznanstvo
ugovor
ugovorni
unajmiti
varijanta partije bridža
zaraziti se
copy
kopija
primerak (2 copies=original+ jedna kopija)
prepisati
primati (radio veza)
prepis
oponašati
reprodukovati
novinski tekst, zbirno
primati (komunikacije)
"do you copy" - "da li me čuješ"
cord
kanap
konopac
uže
128 kubnih stopa ogrevnog drveta
gajtan
somot (corduroy, skraćeno)
cork
pluta
čep
corner
ćošak
ugao
krivina
na drumu - "cut a corner" - "seći krivinu", mada se to češće koristi u prenosnom smislu, gde znači ošljariti, krpariti, sfušeriti. U seriji "Galaktika" svim službenim papirima su odsečeni uglovi, mala osveta ekipe jer su dobili premalo para za kulise i efekte, finansijeri su "sekli krivinu".
saterati u ćošak
cotton wool
vata
pamuk vuna
count
brojati
brojati se
ubrojati
ubrajati se
broj (izbrojano)
grof
brojanje
count on
brojati (na - prste,naprimer)
računati (sa)
counter
odvratiti
preduprediti
kontrirati
counter
brojač
tezga
kontra
komoda
brojilo
protivudar
šalter
country
američki narodnjaci
država
narodnjak
provincija
provincijalan
selo i sve ono što nije grad
zemlja
provincijalan
country
course
tečaj
tok
putanja
sloj građe
igralište
kurs (geogr.)
posluženje (deo obroka)
rečni tok
court
dvor
sud
strana igrališta
"the ball is in your court" - lopta je na vašoj polovini
cousin
brat/sestra od strica, ujaka, tetke
bratanac/ica
nećak
nećaka
rođak
rođaka
sestrić/sestričina
cousin
cover
poklopac
pokrivač
sviranje tuđe pesme
prikrivanje
korice
cover
pokriti
prekriti
obraditi temu
proputovati
preduprediti
cover up
zataškati
pokriti gore
covert
tajni
skriven
krišom
gustiš
skrovište
paperje
cow
krava
ženka govečeta (bilo kog - irvas, muflon, slon...)
prisiliti, prinuditi
crack
napući
razbiti
pucketati
pući (npr bičem)
prepući
slomiti (se)
udariti (se o nešto)
razrešiti (problem, kriminalni slučaj...)
provaliti
pukotina
pucanj
cik (zore)
krek kokain
crack open
odškrinuti
puknuti otvoriti
cream
pavlaka
krem
krema
crop
opseći
ošišati
podšišati
napasati
potkresati
bič (jahački)
crop
usev
voljka (kod ptica)
prinos
letina
izrez (slike)
crossword puzzle
krst reč zagonetka
ukrštenica
crowbar
vrana šipka
pajser
crown
teme
krunisati
vrh (planinski)
krošnja
krunica (zub)
kruna
vlada kraljevine
monarh
proglasiti prvaka
zveknuti po glavi
širiti se kroz krošnje (požar)
proturiti glavu (porođaj)
cry
vikati
plakati
izvikivati
vapiti
cup
šolja
čaša
pehar
237 mililitara
korpa
u brushalteru
obujmiti šakom
cupboard
orman
šolja ploča
custom
običaj
carina
cut
rez
odrezak
kroj
frizura
smanjenje
posekotina
tal, deo plena
urez
isecanje
sečenje (špila karata)
izostanak (sa nastave)
razrediti
sniženo (cene)
sniženje
prečica
izostanak (sa nečega)
neopravdan
snimak (na ploči ili drugom nosaču)
cut (gl.)
seći
preseći (važi i za špil karata)
smanjiti
srezati
iseći
izbaciti
proseći
probiti
krojiti
iskrojiti
montirati (snimak)
snimiti (muziku za ploču)
rezati
žnjeti
šišati
podšišati
prekinuti, prestati
krstiti (piće vodom)
odseći
odrezati
oboriti (stablo)
kositi
skratiti
ugasiti (uređaj)
urezati
gravirati
skrenuti naglo