Obrtaljke i premetaljke - S

osveženo dne 18-IX-2021 09:42:12
Kad piše ovako
znači
a kad piše ovako
znači
said what he wanted
rekao je šta mu je želja
said what he wanted to
rekao je ono što je hteo
schoolgirl
učenica
girlschool
škola za devojke/devojčice
second hand
sekundara
secondhand
polovan
see me through
ispratiti me do kraja, pomoći da prođem
see through me
prozreti me
set off
poći, krenuti
offset
protivteg, neutralisati, uravnotežiti, poništiti
set on
napasti, navaliti na koga; set on fire=zapaliti, set on throne=ustoličiti
onset
početak, započinjanje, nastupanje nečega
set up
namestiti, udesiti, smestiti (nekome)
upset
poremetiti, uzrujati
shoot off
šenlučiti
offshoot
izdanak
shop window
izlog
window shop
radnja gde prodaju/prave prozore
shopping windows
kupovina prozora
window shopping
razgledanje izloga
someone I dance with
neko s kim plešem
I dance with someone
plešem s nekim
sometimes
ponekad
some times
neka vremena
spectacle
spektakl
spectacles
naočari
spring day
prolećni dan
dayspring
cik zore
start up
pokrenuti, butirati
startup
novoosnovana firma
start up
pokrenuti, butirati
upstart
skorojević
stick shift
ručni menjač
shift stick
ručica menjača
still, it was born
ipak, rodilo se
it was stillborn
bilo je mrtvorođeno
straight forward
pravo napred
straightforward
neposredan
switch back
preklopiti nazad, u prethodni položaj; vratiti se na prethodno
switchback
železnica u luna parku, sa oštrim krivinama i strminama; serpentine; U krivina